Corporis BC
Fuera de Registro
Museu del Diseny
Barcelona, febrer 2014